Tıp Ve Sağlık Hukuku Davaları

0
621

Malpraktis Davaları

Malpraktis Ne Demektir?

Malpraktis, en açık ve kullanılan anlamıyla doktor hatası demektir. Hastanın doktorun bilgisizliği, deneyimsizliği, ilgisizliği gibi nedenlerle arar görmesidir. Dolayısıyla hastanın zararının karşılanması için karşı tarafa tazminat davası açma hakkı vardır.

Türkiye’de en çok Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarına, Genel Cerrahi doktorlarına,  Pediatri Uzmanlarına dava açılmaktadır.

Sağlık Hukuku Avukatı Kimdir?

Sağlık hukuku avukatı:

Doktor, sağlık çalışanı personel tarafından yapılan tıbbi müdahale sonrası oluşan tazminat ve cezalara ilişkin davaların tamamıyla ilgilenir. Doktor ve hasta hakları inceler, özel sağlık kuruluşlarında belirlenmiş çalışma koşullarının analizi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna özgü sistematik danışmanlık ve sözleşme de yapar.

Hasta Hakları Nelerdir?

 • Mahremiyet hakkı
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
 • Sağlık hizmetleri ve olanakları hakkında bilgilendirilme hakkı
 • Irk, dil, din, ekonomik durum gibi farklılıklar yüzünden ayrım görmeme
 • Tedaviyi kabul etme, re etme ve durdurma hakkı
 • Doktor değiştirme ve seçme hakkı
 • Uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme hakkı
 • Şikâyet ve dava açma hakkı

Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

 • Eğer bir devlet hastanesinde mağdur durumda kalınırsa dava devlete karşı açılır.
 • Ancak devlet hastanesinde mağdur durumda kalınmasının neden doktorun kişisel davranış ve kararlarından dolayı ise dava doktora açılır.
 • Eğer hastane özel bir hastane ise dava hem doktora hem de hastaneye açılır.

Sağlık Davaları Hangi Konularda Açılır?

 • Sağlık tazminat davaları (Yanlış teşhis ve tedavi için açılan tazminat davası gibi)
 • Doktorun hastaya karşı sözleşme dışı sorumluluğunda
 • Sağlık hukuku davalarında
 • Doktorun ifade verme yükümlülüğü konusunda
 • Tanıda sorumluluk doğuran durumlarda
 • Doktorun uygulayacağı tedavi yolları seçimi gibi hallerde dava açılan konulardır.

Doktor hatalarının belirlenmesinde yönetmeliğin yetersiz kaldığı noktalarda Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu devreye girer. Kurallara uymayan ya da hata yapan doktorlar önce Tabipler Birliğinin onur kuruluna sevk edilirler.

Sağlıkla İlgili Davalara Hangi Mahkemeler Bakar?

Sağlıkla ilgili davalara idare mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve genel yetkili asliye hukuk mahkemeleri bakar.

Malpraktis Ve Zaman Aşımı Süresi Nedir?

 • Uyuşmazlığın esasının ait olduğu hukuki statünün tespit edilmesi gerekir.
 • Özel hastanelerdeki estetik ameliyatı dışında tüm tıbbi müdahalelerde doktor ile hasta arasındaki ilişki vekâlet ilişkisidir. Bu yüzden bu ilişkilere uygulanacak zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu 147/5. Maddesine göre Beş yıldır.
 • Estetik ameliyatı gibi belli bir sonucun doktor tarafından taahhüt edilmesi hallerinde aradaki sözleşme “Eser Sözleşmesi” olarak değerlendirilecek ve uygulanacak zamanaşımı süresi de Borçlar Kanunun 147/6. Maddesine göre 5 yıldır olacaktır.
 • Buna karşılık eser sözleşmesinde doktor un yükümlülüklerini ağır ihmal ile hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi halleri haricindeki alacak taleplerinde 5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Doktorun ağır ihmali olması halinde ise zamanaşımı süresi 20 yıldır.
 • Vekâletsiz iş görme halinde ( örneğin hastadan onay alınmadan yapılan tıbbi müdahaleler gibi) özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanunu 146. Maddesinde gösterilen genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır.
 • Haksız fiil sorumluluğu durumunda haksız fiilin ayrıca ceza kanununa göre suç oluşturması ve ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmesi halinde tazminat davası süresi Borçlar Kanunu 76. Maddeye göre ceza davası zamanaşımı süresine tabiidir.
 • Kamu hastanelerine karşı HİZMET KUSURU nedeniyle açılacak malpraktis davaları ise 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası’nın 13.maddesine göre, zarara uğrayanların haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrenmelerinden başlayarak (1) yıl ve herhalde eylem gününden başlayarak (5) yıllık zamanaşımına tabiidir. Kalıcı sakatlık söz konusu ise, zamanaşımının başlangıcı kesin maluliyete ilişkin Sağlık Kurulu raporunun öğrenildiği tarih olacaktır. Ölümlerde kuşkusuz zamanaşımının başlangıcı ölüm tarihi olacaktır.

Yargıtay Kararları

Farklı konularda tazminat davasıyla ilgili farklı Yargıtay kararları bulunur.  Malpraktis davalarında tazminat davası caydırıcı olmak zorundadır. Bu durum yasalarca da belirlenmiştir. Malpraktis davaları söz konusu olduğunda zorunlu resmi bilirkişi niteliği taşımaz. Yani Sağlık Hukuku bilirkişi çerçevesinde değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here